Regulamin portalu Megalerie.pl

 

§ 1 Wstęp

1.      Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia e-usługi e-komercjalizacja przez firmę KMJ-Zarządzanie i Komercjalizacja z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Słowackiego 3A, NR REGON: 300517857, NR NIP: 7861586873.

2.      Poniższy regulamin opisuje zasady funkcjonowania Portalu będąc jednocześnie umową zawartą między Portalem i Klientem. Regulamin zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z Portalu, jak również prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z usług Portalu.

 

§ 2 Definicje

                               Oto alfabetyczna lista definicji wykorzystywanych w regulaminie portalu Megalerie.pl (zwanym dalej Regulaminem):

1.      Administrator Portalu – osoba z ramienia Właściciela Portalu, zarządzająca Portalem, dbająca o prawidłowe jego funkcjonowanie oraz komunikująca się z Użytkownikami Portalu.

2.      Administrator Zarządcy Powierzchni Handlowych - każda osoba zarejestrowana jako pracownik zatrudniony przez podmiot wynajmujący powierzchnie handlowe oznaczona jako Administrator. W szczególności osoba, która rejestruje Zarządcę Powierzchni Handlowej w systemie.

3.      Adres Elektroniczny – system teleinformatyczny służący do komunikacji elektronicznej, np. poczta elektroniczna.

4.      Internauta – każda nieuwierzytelniona osoba odwiedzająca stronę http://www.megalerie.pl.

5.      Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z płatnych funkcji (Usług) Portalu.

6.      Kontrahent – osoba prowadząca działalność handlową lub usługową, powiązana z Zarządcą Powierzchni Handlowych.  

7.      Moduł Aukcji – Usługa Portalu umożliwiająca uczestnictwo w aukcji powierzchni handlowych.

8.      Moduł ERP/ECM – Usługa Portalu pomagająca w wieloaspektowym zarządzaniu obiektem handlowym.

9.      Moduł Marketingowy – Usługa Portalu wykorzystująca formułę Digital Signage w celach marketingowych.

10.  Operator Kontrahenta – każda osoba zarejestrowana przez Zarządcę Powierzchni Handlowych jako pracownik zatrudniony przez podmiot kooperujący z Zarządcą.

11.  Operator Zarządcy Powierzchni Handlowych - każda osoba zarejestrowana jako pracownik zatrudniony przez podmiot wynajmujący powierzchnie handlowe.

12.  Pakiet Usług – kombinacja odpłatnego oprogramowania (Usług) Portalu wykupionego przez Klienta na określony czas.

13.  Portal – platforma informatyczna, wykorzystująca model chmury obliczeniowej SaaS, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom wykorzystywanie jej zasobów, stworzona przez Właściciela pod adresem http://www.megalerie.pl.

14.  Pozycjonowanie Pakietu – pozycja galerii handlowej lub sklepu w wyszukiwarce na Portalu uzależniona od wyboru Pakietu Usług.

15.  Regulamin – niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące funkcjonowania Portalu, praw i obowiązków Użytkowników oraz wszystkich najważniejszych informacji.

16.  SaaS (ang. Software as a Service) – jeden z rodzajów dystrybucji oprogramowania, które jest przechowywane i udostępniane użytkownikom przez producenta za pomocą sieci Internet.

17.  System Płatności Internetowej – Platnosci.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000 PLN.

18.  Usługa – odpłatny Moduł dostępny na Portalu.

19.  Użytkownik – jakakolwiek osoba korzystająca z Portalu.

20.  Właściciel Portalu – firma KJM-Zarządzanie i Marketing.

21.  Zarządca Powierzchni Handlowych – osoba posiadająca jeden lub więcej obiektów handlowych, w których wynajmuje najemcom powierzchnie handlowe.

 

§ 3 Warunki techniczne pozwalające korzystać z usługi, zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zgłaszanie tego rodzaju treści

1.      Dla prawidłowego funkcjonowania Usługi u Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a.      posiadanie urządzenia pozwalającego na wyświetlanie stron internetowych,

b.      połączenie z siecią Internet,

c.       korzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych z sieci Internet przez usługę WWW, która obsługuje oprogramowanie JavaScript oraz akceptuje pliki typu cookies.

d.      dla Użytkowników chcących założyć konto na Portalu ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.      Właściciel wyraźnie zaznacza, że kategorycznie zabrania się zamieszczania na Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

3.      Portal Megalerie.pl w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Portalu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

4.      Każdy Użytkownik, który zauważył na Portalu treści o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora Portalu wysyłając informację na adres kontakt@megalerie.pl.

 

§ 4 Informacje ogólne

1.      Wyłącznym Właścicielem Portalu jest firma KJM-Zarządzanie i Marketing.

2.      Właściciel Portalu udostępnia Użytkownikom Portalu Adres Elektroniczny kontakt@megalerie.pl służący do kontaktowania się z Administratorem Portalu, na który można wysyłać zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane bezpośrednio z Portalem.

3.      Za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o jakiejkolwiek formie kontaktu Użytkownika z Administratorem Portalu, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na Adres Elektroniczny podany w  § 4 ust. 2.

4.      Korzystanie z Portalu bez korzystania z Usług jest darmowe.

5.      Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, który jest dostępny na Portalu w zakładce REGULAMIN.

6.      Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

7.      Korzystanie z Portalu oznacza akceptację całego Regulaminu i tym samym podporządkowanie się jego zasadom.

8.      Nazwa oraz logo Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Właściciela Portalu. Jakiekolwiek próby wykorzystania ww. elementów bez pisemnej zgody Właściciela Portalu, oprócz przypadków zgodnych z prawem, jest zabronione i skutkuje natychmiastową reakcją Właściciela Portalu z pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej osoby naruszającej prawa Właściciela Portalu włącznie.

9.      Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu oraz innych treści umieszczonych na nim przez Właściciela, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z  późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości oraz do Usług przysługują wyłącznie Właścicielowi Portalu. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu lub Usług, a także wyglądu Portalu lub interfejsu Usług jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Portalu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Właściciela Portalu, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

 

§ 5 Rejestracja na Portalu i cennik Usług

1.      Właściciel Portalu umożliwia korzystanie z Usług po wcześniejszym zarejestrowaniu się na Portalu.

2.      W celu zarejestrowania się na Portalu należy kliknąć przycisk ZAŁÓŻ KONTO na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu ekranu, następnie wypełnić wszystkie wymagane pola odpowiadające stanowi faktycznemu oraz zaakceptować Regulamin.

3.      Zarejestrowanie się na Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4.      W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Administratora Portalu wysyłając informację na Adres Elektroniczny podany w  § 4 ust. 2.

5.      Po pomyślnym przejściu procesu założenia konta na Portalu i zweryfikowaniu go przez Administratora Portalu potencjalny Klient może dokonać wyboru Usługi lub Usług oraz wybrać długość abonamentu, który chce opłacić.

6.      Cennik Usług stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu (patrz dół strony).

7.      Przy wyborze więcej niż jednej Usługi na okres dłuższy niż jeden miesiąc ceny abonamentowe za poszczególne Usługi mogą ulec zmianie.

 

§ 6 Zasady korzystania z Usług

1.      Z wszystkich Usług dostępnych na Portalu można korzystać wyłącznie w modelu SaaS.

2.      Do prawidłowego funkcjonowania Usług wymagane są spełnienie kryteriów z § 3 ust. 1.

3.      Prawa majątkowe do wszystkich Usług dostępnych na Portalu przysługują wyłącznie Właścicielowi Portalu.

4.      Megalerie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usług powstałe z przyczyn technicznych nie zawinionych przez Megalerie.pl, w szczególności za przerwy w dostępie do sieci Internet spowodowane naprawami, przerwami technicznymi itp. u dostawców.

5.      Megalerie.pl zapewnia, za wyjątkiem ust. 4 tego paragrafu, działanie Portalu na poziomie 95% ogólnego czasu dostępności.

 

§ 7 Płatności

1.      Korzystanie z dostępnych na Portalu Usług jako e-usług jest płatne.

2.      Wysokość ceny Usług uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika ilości Usług oraz długości abonamentu.

3.      Najkrótszy abonament wynosi 1 miesiąc.

4.      Cennik poszczególnych Usług dostępny jest na stronie Portalu w zakładce CENNIK oraz stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

5.      Wszystkie ceny są przedstawione w kwocie netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT.

6.      Zmiana cen w Cenniku nie stanowi zmiany Regulaminu.

7.      Wszystkie opłaty Klient uiszcza za pomocą Systemu Płatności Internetowej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Portalu, przelewem on-line, poprzez przelew bankowy w placówce banku bądź na poczcie.

8.      Aby aktywować lub przedłużyć Usługę/-i Klient musi dokonać wpłaty całej kwoty z góry aby móc korzystać z wybranych przez siebie Usług.

9.      Przy abonamencie na wybraną Usługę dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc należy uiścić całą kwotę z góry za wszystkie miesiące, na które obowiązuje abonament.

10.  Po ustaleniu statusu transakcji na zakończoną powodzeniem wybrane Usługi zostaną aktywowane bądź ich działanie zostanie wydłużone.

11.  Za status transakcji zakończonej powodzeniem uznaje się pojawienie się całej kwoty na koncie Właściciela Portalu.

12.  W celu przedłużenia abonamentu na wykupioną już Usługę Klient musi dokonać kolejnej wpłaty na tych samych zasadach co w ust. 7, 8 i 9 tego paragrafu.

13.  Administrator Portalu przedłuży abonament na wybrane Usługi tylko pod warunkiem, gdy cała kwota za kolejny okres abonamentu pojawi się najpóźniej na 4 dni przed zakończeniem trwania okresu bieżącego abonamentu.

14.  W wypadku gdy Klient nie podporządkuje się zasadzie w ust. 13 tego paragrafu, jego konto zostaje skasowane, a wszystkie dane utracone pierwszego dnia po upłynięciu terminu płatności.

15.  Wyjątkiem od ust. 14 tego paragrafu jest sytuacja opisana w § 9 ust. 2 i 3.

16.  Jeśli Klient zwleka z opłatą za przedłużenie abonamentu, Administrator Portalu blokuje takiej osobie dostęp do Usług.

17.  Klient wyraża zgodę na wysłanie na e-mail podany przy rejestracji wiadomości z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zakończenia udostępniania Usługi.

  

§ 8 Zmiana Cennika

1.      Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.

2.      W sytuacji zmiany Cennika, wszyscy Klienci Portalu zostaną o tym powiadomieni drogą mailową na wskazany przy rejestracji adres mailowy najpóźniej na 7 dni roboczych przed wejściem w życie nowego Cennika.

3.      Nowy Cennik obowiązuje od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została wysłana wiadomość od Administratora Portalu.

4.      Za informację otrzymaną przez Klienta uznaje się wysłanie jej przez Administratora Portalu.

 

§ 9 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

1.      Klient może rozwiązać umowę w każdym momencie.

2.      Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia przez Klienta do Administratora Portalu na adres kontakt@megalerie.pl najpóźniej 4 dni przed końcem trwania abonamentu.

3.      Gdy rozwiązanie umowy przeszło pomyślnie, konto Klienta zostaje dezaktywowane, jednak wszystkie jego dane zostają zachowane w systemie przez 3 miesięcy, chyba że Klient życzy sobie inaczej.

4.      Zachowanie wszystkich danych ma na celu łatwiejsze przywrócenie ich, gdyby Klient zechciał ponownie zacząć korzystać z Usług Portalu w przyszłości.

5.      Administrator Portalu może usunąć konto Klienta bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli dany Klient dwukrotnie nie podporządkowuje się Regulaminowi.

6.      Po pierwszym zachowaniu świadczącym o nieprzestrzeganiu Regulaminu zostanie wysłane ostrzeżenie na adres podany przy rejestracji.

7.      W wypadku opisanym w ust. 6 tego paragrafu opłata abonamentowa nie jest zwracana Klientowi.

     

§ 10 Korzystanie z Usług i licencja

1.      W momencie pojawienia się kwoty za opłatę abonamentową na koncie bankowym Właściciela Portalu Klient otrzymuje odpłatną i niewyłączną licencję na korzystanie z wybranych Usług w celach związanych z działalnością Klienta.

2.      Korzystanie z Usług jest możliwe z każdego miejsca na Ziemi gdy są spełnione warunki z § 3 ust. 1.

3.      Licencja na korzystanie z Usług jest dostępna tylko w trybie abonamentowym, za jaki Klient uiścił opłatę.

4.      Wszystkim Użytkownikom kategorycznie zabrania się odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji jakichkolwiek części Portalu, w szczególności Usług we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich.

5.      Wszystkim Użytkownikom zabrania się korzystać z oprogramowania, które może zakłócić pracę Portalu.

 

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności Właściciela Portalu

1.      Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub utratę danych Klientów związane z działaniem siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora Portalu mającego na celu poprawę funkcjonalności Portalu. Administrator Portalu zobowiązuje się do wcześniejszego informowania Klientów o zakłóceniach lub przerwach konserwacyjnych.

2.      Właściciel Portalu nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w serwisie.

3.      Właściciel Portalu nie odpowiada również za zachowanie Użytkowników i/lub osób trzecich a w szczególności za:

a.      treść danych zamieszczanych przez Użytkowników na każdym etapie wykorzystywania Portalu,

b.      jakiekolwiek szkody Użytkownika związane z nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,

c.       szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego czy awarii sieci elektrycznej,

d.      problemy z zalogowaniem się Użytkownika do Portalu związane z słabą jakością połącznia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika itp.

4.      Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej do Administratora Portalu ponosi Użytkownik, biorąc pod uwagę własną odpowiedzialność karną za działania bezprawne.

 

§ 12 Reklamacje

1.      Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z funkcjonalnością Portalu i/lub poszczególnych Usług.

2.      Reklamacje można składać tylko drogą elektroniczną na adres kontakt@megalerie.pl.

3.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili otrzymania e-maila przez Administratora Portalu.

4.      W chwili przeczytania e-maila z reklamacją Administrator Portalu wyśle e-mail zwrotny z informacją o otrzymaniu reklamacji drogą mailową. 

5.      Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres użyty przy składaniu reklamacji.

6.      Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu z ust. 3 tego paragrafu jeśli:

a.      rozpoznanie reklamacji wymaga specjalnych wiadomości,

b.      pojawią się przyczyny niezależne od Administratora Portalu (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itd.)

7.      Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, co może skutkować wydłużeniem się okresu rozpoznania reklamacji.

 

§ 13 Prywatność

1.      Wszystkie informacje dotyczące prywatności są dostępne w dokumencie Polityka prywatności, który znajduje się w lewym dolnym rogu Portalu.

 

§ 14 Zmiany regulaminu

1.      Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2.      Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną wyeksponowane w tekście na tyle, aby łatwo można było je dostrzec.

3.      Od momentu pojawienia się na stronie zmian w Regulaminie do momentu ich wejścia w życie muszą upłynąć co najmniej dwa tygodnie (14 dni).

4.       Zmiany w Regulaminie sia wiążące dla Użytkowników od dnia wskazanego przez Administratora Portalu jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1.      Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych warunków korzystania z Portalu i/lub Usług na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takiej sytuacji postanowienia z Regulaminu stosuje się wyłącznie z braku odmiennych postanowień pisemnej umowy.

2.      Regulamin obowiązuje od 01/10/2013.

3.      Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późń. zm.)

4.      Wszelkie spory wynikłe między Właścicielem Portalu a Użytkownikami rozpatrywał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Załącznik nr 1